8. Relevantnost, poveznica sa strategijama,

horizontalne vrijednosti

8.1. Uvod

Osim što projekt mora biti relevantan za korisnike, prijavitelje i partnere, ključno je da je relevantan i za strateške ciljeve koji su definirani u europskim, nacionalnim, regionalnim i lokalnim strategijama. Drugim riječima, za sve navedene ciljeve projekta mora se dokazati da njihovo ostvarivanje pridonosi ostvarivanju strateških ciljeva Europske unije, Republike Hrvatske, županije, općine, grada ili određene regije u kojoj se provodi projekt (npr. mediteransko područje, prekogranična područja i sl.). Nadalje, potrebno je pokazati koliko je projekt važan za sektor unutar kojega su teme kojima se projekt bavi, npr. energetika, obrazovanje, turizam, istraživanje itd.

Nije dovoljno da su samo ciljevi relevantni, već se pri ocjenjivanju relevantnosti ocjenjuje cijeli projekt. Relevantni moraju biti svi dijelovi projekta:

  • ciljevi
  • rezultati
  • isporuke i
  • aktivnosti.

Aktivnosti moraju biti relevantne za postizanje isporuka, isporuke za postizanje rezultata i rezultati za postizanje ciljeva projekta, a ciljevi projekta za postizanje viših ciljeva.

8.2. Važni dokumenti

Kad dokazujemo relevantnost projekta, pozivamo se na postojeće strateške dokumente.

Prije svega to su:

Strategija Europa 2020. – Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast

Zajednički strateški okvir – sadrži prijedloge o tome kako se sredstva EU-a mogu učinkovitije koristiti za postizanje ciljeva Strategije Europa 2020

Partnerski sporazum – dokument u kojem RH kao članica EU-a obrazlaže svoju strategiju korištenja strukturnih investicijskih fondova

Nacionalni strateški referentni okvir – referentni dokument za pripremu Operativnih programa kojima se određuju prioriteti koji će se zajednički financirati iz sredstava EU-a i nacionalnih sredstava

Operativni programi RH – posebno onaj ili oni koji su temelj za objavu natječaja.

Pristup većini tih dokumenata nalazi se na stranicama „Strukturni i investicijski fondovi“, npr. na http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti.

Osim krovnih dokumenata, svaki natječaj u Uputama za prijavitelje navodi i sve ostale dokumente koji su važni za natječaj, posebno za sektorsko područje kojim se bavi natječaj. Preporuka je proučiti te dokumente i u opis relevantnosti uključiti sve za projekt ključne dijelove dokumenata navedenih u uputama.

I na kraju, svaki prijavitelj mora znati koji su još dokumenti važni za opis relevantnosti projekta, a specifični su za teritorijalno područje, sektorsko područje i za same prijavitelje i partnere.

8.3. Argumentiranje relevantnosti

Savjet: Kad se pozivamo na relevantne dokumente, nije dovoljno samo konstatirati da je projekt relevantan za neku strategiju. Npr. nije dovoljno napisati: „Projekt je relevantan u odnosu na Strategiju tu i tu“, već je potrebno pozvati se na konkretan dio strategije. Uz to, potrebno je i pojasniti Zašto?, odnosno čime to dokazujemo. Stoga je najbolje sljedeće:

  • navesti konkretan citat iz dokumenta na koji se pozivamo (ne samo naziv dokumenta)
  • povezati to s projektom: projektnim ciljem, očekivanim rezultatom, isporukom.

Primjeri opisa relevantnosti

  • Nacionalni plan za zapošljavanje (2011. – 2012.) – Jedan od strateških ciljeva je „3.5. Cilj: Smanjiti nerazmjer vještina (neusklađenost znanja i vještina radne snage s potrebama tržišta rada) te povećati ulaganja u ljudski potencijal kroz bolje obrazovanje i vještine“ za koji je definirana mjera 3.5.1.8. Provođenje praćenja, analiza i predviđanja potreba tržišta rada za pojedinim zanimanjima te izrađivanje preporuka za obrazovnu upisnu politiku, a Projekt L.E.O. osposobljavanjem nastavnika za provođenje Metodologije izradbe standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i kurikuluma potiče dugoročno praćenje, analizu i predviđanja potreba tržišta rada za pojedinim zanimanjima.
  • Strateške odrednice za razvoj zelenog gospodarstva „Zeleni razvoj Hrvatske“ – navode sljedeće: „Od svih energetskih izvora u Hrvatskoj, biomasa ima najveći ekonomski potencijal, nudi najveću mogućnost zapošljavanja, proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i smanjenja emisija stakleničkih plinova.“ Stoga se očekuje da uspostava programa za obrazovanje odraslih „Instalater sustava na biomasu“ osigura veću zapošljivost na području koje ima velik potencijal. Imajući u vidu bogatstvo šuma Ličko-senjske županije, može se očekivati da će nova kvalifikacija pridonijeti razvoju gospodarstva, posebno zelenog gospodarstva.