14. Promidžba i vidljivost

14.1. Svrha informiranja, promidžbe i vidljivosti

Aktivnosti promidžbe i vidljivosti obavezni su elementi svakog projekta koji se financira sredstvima EU fondova. Svrha tih aktivnosti je

  • prezentirati projekt, projektnu ideju, ciljeve i rezultate
  • podizanje svijesti javnosti, medija i dionika o ulozi Europske unije te objava činjenice da EU sufinancira projekt
  • podijeliti stečena znanja i iskustva, kako stručna, tako i vezana uz projektni menadžment.

Aktivnosti promidžbe i vidljivosti mogu uvelike pomoći u ostvarivanju ciljeva i osiguravanju održivosti.

Informiranje i vidljivost projekata sufinanciranih iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda odgovornost su i obveza svih prijavitelja, korisnika sredstava. Očekuje se da provoditelji projekata provode informativne i promidžbene aktivnosti u skladu s potpisanim ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, tj. prijavitelj je obavezan pridržavati se zahtjeva vezanih uz vidljivost i informiranje navedenih u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i njegovim prilozima.

Prijavitelj mora osigurati vidljivost EU financiranja prema Uputama za korisnike, što se odnosi na Informiranje i vidljivost projekata financiranih iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda 2007. – 2013. koje su objavljene na sljedećoj internetskoj adresi:

www.strukturnifondovi.hr/uputezakorisnikesredstava. A tijekom provedbe poželjno je proučiti i pridržavati se smjernica u Priručniku o komunikaciji i vidljivosti, engl. Communication and Visibility Manual for EU External Actions koji je dostupan na sljedećoj adresi: ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm.

Očekuje se da informativne i promidžbene aktivnosti budu proporcionalne sadržaju projekta, a opisuju se u projektnoj prijavi. Za aktivnosti se predviđa i potreban iznos u projektnom proračunu. Nakon sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, informacije o planiranim aktivnostima promidžbe i vidljivosti te o potrebnom proračunu postaju dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

14.2. Komunikacijski alati

Aktivnosti promidžbe i vidljivosti trebaju biti usmjerene na:

korisnike projektnih rezultata

opću javnost

medije.

Komunikacijski alati promidžbe i vidljivosti su raznovrsni. Prijavitelj i partneri samostalno planiraju i odlučuju koje će načine komunikacije, informiranja i oglašavanja odabrati, tj. koje komunikacijske alate promidžbe i vidljivosti.

Moguće je odabrati sljedeće komunikacijske alate:

Informacijska i trajna ploča – informacijska ploča – obavezne su za infrastrukturne projekte kod kojih ukupni troškovi projekta prelaze iznos od 500.000 eura.

WEB stranica – smatra se jednim od osnovnih sredstava javnog informiranja.

Priopćenje – jedan od najčešćih alata za komunikaciju s medijima. Može se koristiti u različitim fazama provedbe projekta, kao što su: početak provedbe projekta, važni pomaci u provedbi projekta ili informiranje o projektnim rezultatima itd.

Konferencija za medije – saziva se u svrhu informiranja o bitnim pomacima ili događajima u provedbi projekta ili o važnim projektnim rezultatima.

Informativni i edukativni događaji – mogu biti izložbe, sajmovi, info dani, seminari itd.

Publikacije – mogu biti letci, brošure, priručnici itd.

Naljepnice za opremu i vozila – obavezne su za označavanje sve opreme koja je nabavljena u sklopu projekta, za sva vozila, a i za sve prostorije koje su nastale ili su prilagođene sredstvima projekta, npr. adaptirane, oličene, opremljene namještajem i dr.

Fotografije – dobar način ilustracije projekta u različitim informativno-promidžbenim materijalima; stoga je poželjno i na taj način dokumentirati razvojne faze projekta i važne događaje vezane uz projekt.

Audiovizualne produkcije – dobre su za prezentaciju projekta i projektnih rezultata na televizijskim programima, na nacionalnoj ili lokalnoj televiziji te na internetu.

Navedene aktivnosti korisnik je dužan provesti, dokumentirati (npr. novinski isječci, fotografije i slično) i o tome informirati ovlaštena tijela u izvješćima o provedbi projekta.

14.3. Osnovni elementi vidljivosti koji se odnose na EU fondove

Sve aktivnosti promidžbe i vidljivosti koje se odnose na projekt moraju sadržavati sljedeće elemente:

logotip, odnosno sliku zastave Europske unije uz tekst „Projekt je sufinancirala Europska unija iz… (naziv fonda)“

poveznicu na fond iz kojeg je financiran projekt:

  • Europski fond za regionalni razvoj
  • Kohezijski fond
  • Europski socijalni fond

izjavu: „Ulaganje u budućnost“

logotip Strukturni i investicijski fondovi

logotip operativnog programa unutar kojega se provodi projekt, ako postoji

isključenje odgovornosti rečenicom: „Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost… (ime korisnika)“.

Na promotivnim materijalima manjih dimenzija, npr. USB, CD, olovka i sl., dovoljno je uključiti logotip, odnosno zastavicu Europske unije i tekst „Europska unija“.

Ostali elementi vidljivosti specifični za pojedini komunikacijski kanal definirani su u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i njegovim prilozima te u Priručniku o komunikaciji i vidljivosti.

Prije tiska ili objave bilo kojeg teksta za medije, audio ili video materijala, potrebno je dobiti suglasnost osobe koja je u ime ugovornog tijela zadužena za provedbu projekta i komunikaciju s projektom.